Slide Taal & Toekomst De ouders/opvoeders in project Taal & Toekomst zijn getalenteerd, intrinsiek gemotiveerd en willen, bovenal, hun kinderen op de juiste manier ondersteunen. Binnen het programma Taal & Toekomst ligt de focus op de persoonlijke ontwikkeling van ouders/opvoeders. Want als zij zichzelf helpen, helpen zij hun kinderen. En in het verlengde daarvan: de maatschappij.

Visie:

Veel ouders/opvoeders hebben dromen. Dromen die niet zijn uitgekomen door de omstandigheden waarin zij zich bevonden. Nu de tijd rijp is, wordt participatie in de maatschappij niet meer opgelegd, maar is het een wens van de ouders/opvoeders zelf. Een wens om zichzelf te ontwikkelen, hun kinderen op de juiste manier te ondersteunen en in het verlengde daarvan: een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Missie

Taal & Toekomst is een programma dat ouders/opvoeders een totaalpakket aan essentiële bouwstenen biedt om zelfstandig mee te doen aan de maatschappij. Elke bouwsteen wordt aangevlogen vanuit laagdrempeligheid en herkenbaarheid. T&T faciliteert dit dichtbij in de wijk om een duurzame ontwikkeling bij de ouders/opvoeders te realiseren.

Taal & Toekomst werkt aan deze missie door in te zetten op vier pijlers:

Taal

Om zelfstandig te kunnen ‘overleven’ in de hedendaagse maatschappij is taal essentieel. ouders/opvoeders krijgen een erkend programma in de wijk aangeboden waarin voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht en maatwerk

Werk

De geleerde taal en talenten van deelnemers worden hier in de praktijk gebracht. Door ervaring op te doen, benutten ouders/opvoeders hun talenten en breiden zij mogelijkheden voor zichzelf uit om uiteindelijk een betaalde baan uit te oefenen.

Maatschappelijke participatie

Om de ouders/opvoeders te helpen grip te krijgen op de veranderende maatschappij, ligt de focus in pijler 3 op het creëren van bewustzijn en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Empowerment

In het kader van leren en groeien staan de T&T ouders/opvoeders in buddygesprekken en intervisiesessie stil bij hun persoonlijke ontwikkeling.

onze pijlers

Pijler 1: Taal

Taal is ons meest belangrijke communicatiemiddel. Enerzijds zijn we met taal beter in staat om onszelf uit te drukken, en anderzijds zijn we beter in staat om te interpreteren wat een ander bedoelt. Taal is dan ook een essentiële bouwsteen om te kunnen lezen, schrijven en spreken in het dagelijks leven.

 

Taal & Toekomst biedt taal op een laagdrempelige manier in de wijk aan ouders/opvoeders aan. Deelnemers doen mee in een klasje van maximaal 12 deelnemers en op hun eigen niveau, waarbij één docent het aanspreekpunt is. De ouders/opvoeders stellen op basis van hun persoonlijke situatie leerdoelen op en doen mee aan een erkend programma. Naast het volgen van de methodiek is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht aan maatwerk. Gedurende het gehele traject wordt het ontwikkelingsplan met leerdoelen afgewerkt en waar nodig bijgesteld.

taal

Taal intake

Om zelfstandig te kunnen ‘overleven’ in de hedendaagse maatschappij is taal essentieel. ouders/opvoeders krijgen een erkend programma in de wijk aangeboden waarin voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht en maatwerk

Categorisering in groep

Afhankelijk van de uitkomst worden ouders/opvoeders geplaatst in een van de onderstaande groepen.

Taallessen in klasje

Twee ochtenden in de week krijgen de ouders/opvoeders taalles op school. Hierbij wordt gewerkt aan de leerdoelen vanuit hun eigen ontwikkelplan.

De taallessen worden aangeboden op drie niveaus

onze pijlers

Pijler 2: Werk en opleiding

Naast het leren van de Nederlandse taal geven ouders/opvoeders aan de mogelijkheid te willen om de geleerde taal in de praktijk te brengen. Vaak zien we dat ouders/opvoeders wel betaald werk doen, maar niet verder komen dan schoonmaak- of fabriekswerk.
 
In de pijler ‘Werk’ gaat het om ervaring opdoen en talentontwikkeling in het werkveld. Er wordt gekeken naar waar talenten van deelnemers liggen, waar zij energie van krijgen en wat zij verder zouden willen ontwikkelen. Vaak is ook de opleiding voor een baan een barrière vanwege financiële redenen. Door de juiste combinatie van vraag en aanbod, worden ouders voorzien van een leuke stageplek, vrijwilligerswerk of zelfs een betaalde baan.

Werk

Opleiding

onze pijlers

Pijler 3: Meedoen aan de maatschappij

De maatschappij beweegt en is elke dag aan verandering onderhevig. Om ouders/opvoeders hier grip op te geven, ligt de focus in pijler 3 op het creëren van bewustzijn en het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit bewustzijn wordt gecreëerd in themabijeenkomsten, waarin relevante, maatschappelijke onderwerpen worden besproken. Wat deze themabijeenkomsten uniek maakt, is de combinatie van inhoud en de vertaalslag naar de praktijk. Tegelijkertijd zijn de sprekers bij deze bijeenkomsten voorbeeldfiguren voor de ouders/opvoeders. Het zijn rolmodellen in wie zij zich herkennen, waardoor de openheid en bereidheid van ouders/opvoeders om te participeren wordt gestimuleerd.

Daar waar op een laagdrempelige manier informatie wordt verstrekt over een maatschappelijk onderwerp, worden ook direct praktische tools aangereikt om hier gelijk mee aan de slag te kunnen. Er wordt niet enkel informatie gezonden, maar de informatie wordt interactief behandeld. De ouders/opvoeders worden geactiveerd door het gesprek aan te gaan in bijv. break-out groepen, waarin zij worden aangezet om na te denken over de stof.

De thema’s die in bijeenkomsten aanbod komen, komen voort uit relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Voor ouders/opvoeders bestaat er bovendien ook de mogelijkheid om thema’s aan te dragen waar zij meer informatie over zouden willen hebben..

Voorbeelden van thema’s die aanbod komen zijn:

onze pijlers

Pijler 4: Empowerment

Elke ouder is wel eens onzeker over de keuzes die hij/zij maakt of over de handelingen die hij/zij verricht. Daar waar dit soort onzekerheden vaak worden weggestopt, biedt Taal en Toekomst de ouders/opvoeders de mogelijkheid om hier juist bij stil te staan, te leren van elkaars ervaringen om hier vervolgens in te groeien.

Empowerment is iemand in staat stellen om vanuit zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en een positiefzelfbeeld te beslissen en te handelen.

Daarom is de vierde pijler gericht op persoonlijke ontwikkeling en reflectie. De T&T ouders/opvoeders houden zichzelf één keer in de zes weken een spiegel voor om zo stil te staan bij het persoonlijk functioneren, wat goed gaat en waar er eventueel verbeteringen in aan te brengen zijn. Dit heeft uiteindelijk tot doel: Leren en groeien.

Deze pijler wordt gevormd door twee activiteiten:

Buddygesprekken:

Intervisiesessies

In de intervisiesessies staan de vraagstukken waar ouders/opvoeders tegenaan lopen centraal. Door middel van een ‘zelfhulpmethode’ gaan de ouders/opvoeders in een vertrouwde setting in een kring, onder leiding van een gespreksbegeleider, het gesprek aan met elkaar.

In elk intervisiegesprek staan twee tot drie hulpvragen vanuit de ouders/opvoeders centraal. In de sessie wordt het vraagstuk uitgediept, geanalyseerd wat het probleem precies is, om vervolgens elkaar te adviseren over passende oplossingen. Het doel van de intervisiesessies is de groei van het oplossend vermogen bij de ouders/opvoeders.